Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 2037/2000 относно веществата, които нарушават озоновия слой „По-добро регулиране на базата на 20 години успехи“ - Обобщение на оценката на въздействието, съпътстваща предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които разрушават озоновия слой (преработка)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Reviewing Regulation (EC) No 2037/2000 on substances that deplete the ozone layer - "Better regulation building on 20 years of success" - Summary of the impact assessment accompanying the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer
Дата на документа: 01/08/2008
№ на документ: SEC(2008) 2367
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове