Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Прилагане на Информационната система за вътрешния пазар (IMI): доклад за пилотния проект за директивата за професионалните квалификации - Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Възползване от предимствата на единния пазар чрез по-добро административно сътрудничество - Доклад за напредъка на Информационната система на вътрешния пазар (IMI)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation of the Internal Market Information System (IMI): report on the Professional Qualifications Directive pilot project - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Delivering the benefits of the single market through enhanced administrative cooperation - Progress report on the Internal Market Information System (IMI)
Дата на документа: 06/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2743
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове