Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, ПРИДРУЖАВАЩ ДОКЛАДА ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно финансовите инструменти на многогодишната програма за развитие на предприятията и предприемачеството, и по-специално на малки и средни предприятия (МСП) (2001-2006 г.) - Окончателен доклад към 31.12.2006 г. (включително основните резултати към 31.12.2007 г.) - (в съответствие с член 5, параграф 1 от Решение № 2000/819/EО, изменено с решения № 593/2004/ЕО и № 1776/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ACCOMPANYING THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the financial instruments of the multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2006) - End report as at 31.12.2006 (including key results as at 31.12.2007) - (pursuant to Article 5(1) of Council Decision 2000/819/EC, as amended by Decisions 593/2004/EC and 1776/2005/EC of the European Parliament and of the Council)
Дата на документа: 07/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2750
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове