Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Втори стратегически енергиен преглед - ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕС ЗА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ И СОЛИДАРНОСТ - Настоящото и бъдещо енергийно състояние на Европа: потребление — ресурси — инвестиции
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Second Strategic Energy Review - AN EU ENERGY SECURITY AND SOLIDARITY ACTION PLAN - Europe's current and future energy position - Demand – resources - investments
Дата на документа: 13/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2871
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове