Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Мониторинг на развитието на цените - Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЦЕНИ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ В ЕВРОПА - Включва пътна карта за подобряване на функционирането на веригата за предлагане на хранителни стоки
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Monitoring Price Developments - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - FOOD PRICES IN EUROPE - Including a roadmap to improve the functioning of the food supply chain
Дата на документа: 09/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 2970
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове