Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЕС като глобален партньор за развитие - Ускоряване на напредъка към Целите на хилядолетието за развитие - Процесът от Монтерей за финансиране на развитието - принос на Европейския съюз до Доха и след това - Годишен доклад за напредъка през 2008 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The EU - a global partner for development - Speeding up progress towards the Millennium Development Goals - The Monterrey process on Financing for Development - the European Union's contribution to Doha and beyond - Annual progress report 2008
Дата на документа: 09/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 432
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове