Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЕС като глобален партньор за развитие - Ускоряване на напредъка към Целите на хилядолетието за развитие - Пътна карта за приноса на ЕС за ефективността на помощта до Акра и след това - От реториката към действие, ускоряващо хода на реформите
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The EU - a global partner for development - Speeding up progress towards the Millennium Development Goals - An EU Aid Effectiveness Roadmap to Accra and beyond - From rhetoric to action, hastening the pace of reforms
Дата на документа: 09/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 435
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове