Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на директиви на Съвета 68/151/ЕИО и 89/666/ЕИО относно задълженията за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества и Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни предприятия и задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети - Резюме на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directives 68/151/EEC and 89/666/EEC as regards publication and translation obligations of certain types of companies and the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards certain disclosure requirements for medium-sized companies and obligation to draw up consolidated accounts - Summary of the Impact Assessment
Дата на документа: 17/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 467
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове