Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Подготовка на цифровото бъдеще на Европа - Междинен преглед на i2010. - Част 1: i2010 - Доклад за 2008 година относно информационно общество - Бенчмаркинг на i2010: Напредък и разпределение в европейското информационно общество - Част 2: i2010 - Списък на действията - Част 3: Профили на страните по ИКТ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Preparing Europe’s digital future - i2010 Mid-Term Review. - Volume 1: i2010 - Annual Information Society Report 2008 - Benchmarking i2010: Progress and Fragmentation in the European Information Society - Volume 2: i2010 - List of actions - Volume 3: ICT Country Profiles
Дата на документа: 17/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 470
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове