Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ВЪТРЕШЕН РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Обобщена Информация на оценката на въздействието към Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Executive Summary to the Impact assessment accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Directive 98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems and Directive 2002/47/EC on financial collateral arrangements as regards linked systems and credit claims
Дата на документа: 23/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 492
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове