Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДИРЕКТИВА ../…/EО НА КОМИСИЯТА oт […] година за изпълнение на Директива 85/611/EИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПКЦ) във връзка с изясняването на някои определения (текст от значение за ЕИП)
Заглавие на английски: COMMISSION DIRECTIVE ../…/EC of […] implementing Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards the clarification of certain definitions (Text with relevance for the EEA )
Дата на документа: 19/03/2007
№ на документ: C(2007) 1178
Вид документ:
Автор:
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове