Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект на РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от […] година относно съвместната оперативна програма „Унгария-Словакия-Румъния-Украйна за 2007—2013 г.“ за трансграничното сътрудничество по Европейски инструмент добросъседство и партньорство (ЕИДП) за 2007—2013 г., която да се финансира по статии 19 08 02 01 и 19 08 02 02 от общия бюджет на Европейските общности.
Заглавие на английски: Draft COMMISSION DECISION of […] on the joint operational programme "Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine 2007-2013" for the ENPI Cross-Border Co-operation 2007-2013 to be financed under Article 19 08 02 01 and 19 08 02 02 of the general budget of the European Communities.
Дата на документа: 23/09/2008
№ на документ: C(2008)5146
Вид документ:
Автор:
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове