Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО ВЪНШНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАСТЕЖ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ - Доклад за достъпа до пазара и определянето на рамка за по-ефективно международно сътрудничество в областта на нормативната уредба
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS ON THE EXTERNAL DIMENSION OF THE LISBON STRATEGY FOR GROWTH AND JOBS: Reporting on market access and setting the framework for more effective international regulatory cooperation
Дата на документа: 16/12/2008
№ на документ: COM(2008) 874
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове