Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № …/… НА СЪВЕТА от […] относно въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (кодифицирана версия)
Заглавие на английски: Amended Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) No …/… of […] introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process (codified version)
Дата на документа: 19/12/2008
№ на документ: COM(2008) 889
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове