Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА - План за действие за внедряване на интелигентните транспортни системи в Европа и към Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействието им с останалите видове транспорт - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe and the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and their interfaces with other transport modes - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 16/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 3084
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове