Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НАСОКИТЕ НА ОБЩНОСТТА ЗА 2004—2005 ГОДИНА ЗА ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА - Съгласно член 18 от Решение 1692/96/EО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK GUIDELINES 2004 – 2005 - Pursuant to Article 18 of Decision 1692/96/EC
Дата на документа: 20/01/2009
№ на документ: SEC(2009) 18
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове