Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността и отменяща Директива 2002/6/ЕО - Доклад за оценка на въздействието на различните варианти за опростяване/ намаляване/ премахване на административните процедури за морските превози на къси разстояния и прилагане на европейско пространство за морски транспорт без бариери
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on reporting formalities for ships arriving in or departing from ports of the Member States of the Community and repealing directive 2002/6/EC - Report on impact assessment of different options to simplify/reduce/eliminate administrative procedures for Short Sea Shipping and a European Maritime Transport Space without Barriers
Дата на документа: 21/01/2009
№ на документ: SEC(2009) 46
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове