Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА – Предварителна оценка за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита - придружаващ документ към Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от […] година за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex-Ante Evaluation for establishing a Community programme to support specific activities in the field of financial services, financial reporting and auditing - accompanying document to the Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL establishing a Community programme to support specific activities in the field of financial services, financial reporting and auditing
Дата на документа: 23/01/2009
№ на документ: SEC(2009) 54
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове