Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване - придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Предложение за Съвместния доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване за 2009 година - Допълнителен документ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Joint Report on Social Protection and Social Inclusion accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Proposal for the Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 - Supporting document
Дата на документа: 13/02/2009
№ на документ: SEC(2009) 141
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове