Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО за измененията на Европейския парламент на общата позиция на Съвета относно предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's Common Position regarding the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for Community action to achieve a sustainable use of pesticides
Дата на документа: 16/02/2009
№ на документ: COM(2009) 63
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове