Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, трета алинея, буква в) от Договора за ЕО относно внесените изменения от страна на Европейския парламент в общата позиция на Съвета по отношение на предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЛЕТИЩНИТЕ ТАКСИ
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON AIRPORT CHARGES
Дата на документа: 18/02/2009
№ на документ: COM(2009) 86
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове