Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета във връзка с приемането на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Общите консулски инструкции за издаване на визи от дипломатическите мисии и консулските служби във връзка с въвеждането на биометрични данни и за включване на разпоредби относно организацията на приемането и обработването на заявления за издаване на визи
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending the Common Consular Instructions on visas for diplomatic and consular posts in relation to the introduction of biometrics, including provisions on the organisation of the reception and processing of visa applications
Дата на документа: 06/03/2009
№ на документ: COM(2009) 109
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове