Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложение за РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и отменящо Рамково решение № 2002/629/ПВР - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on preventing and combating trafficking in human beings, and protecting victims, repealing Framework Decision 2002/629/JHA - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 25/03/2009
№ на документ: SEC(2009) 359
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове