Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно програмите за мониторинг на състоянието на водите, публикуван в съответствие с член 18, параграф 3 от Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council in accordance with article 18.3 of the Water Framework Directive 2000/60/EC on programmes for monitoring of water status
Дата на документа: 01/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 415
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове