Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Изграждане на устойчиво бъдеще за аквакултурата - Нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2009) 162 ОКОНЧАТЕЛЕН} {SEC(2009) 453}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Building a sustainable future for aquaculture - A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 08/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 454
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове