Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Окончателен доклад относно изпълнението и въздействието на втората фаза (2000—2006 г.) на програмите за действие на Общността в сферата на образованието („Сократ“) и професионалното обучение („Леонардо да Винчи“) и на многогодишната програма (2004—2006 г.) за ефективно интегриране на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в системите за образование и обучение в Европа (eLearning)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Final report on the implementation and impact of the second phase (2000- 2006) of the Community action programmes in the field of education (Socrates) and vocational training (Leonardo da Vinci) and the multiannual programme (2004-2006) for the effective integration of information and communication technologies (ICT) in education and training systems in Europe (eLearning)
Дата на документа: 06/04/2009
№ на документ: COM(2009) 159
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове