Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - За по-точно насочване на помощите за земеделски производители в райони с неблагоприятни природни условия - ТЕХНИЧЕСКИ АНЕКС - Техническа информация за възможни общи критерии
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a better targeting of the aid to farmers in areas with natural handicaps - TECHNICAL ANNEX - Technical details for possible common criteria
Дата на документа: 21/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 449
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове