Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал - Обновен отворен метод на координация за справяне с предизвикателствата и възползване от възможностите, стоящи пред младежта - Анализ на националните доклади на държавите-членки на Европейския съюз относно изпълнението на общите цели за по-голямо разбиране и познаване на младежта
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering - A renewed open method of coordination to address youth challenges and opportunities - Analysis of national reports from the Member States of the European Union concerning the implementation of the common objectives for a greater understanding and knowledge of youth
Дата на документа: 27/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 548
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове