Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ПРАВОСЪДИЕ, СВОБОДА И СИГУРНОСТ В ЕВРОПА ОТ 2005 г. НАСАМ - ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ОТ ХАГА И ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ - Разширен доклад относно оценката на Програмата от Хага
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY IN EUROPE SINCE 2005: AN EVALUATION OF THE HAGUE PROGRAMME AND ACTION PLAN - An extended report on the evaluation of the Hague Programme
Дата на документа: 10/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 766
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове