Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането на Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно надзора и контрола върху превози на отпадъци към, от и в границите на Европейската общност Генериране, третиране и трансгранично превозване на опасни и други отпадъци в държавите-членки на ЕС (2001-2006)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of Council Regulation (EEC) No 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community Generation, treatment and transboundary shipment of hazardous waste and other waste in the Member States of the European Union, 2001-2006
Дата на документа: 24/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 811
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове