Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, трета алинея, буква в) от Договора за ЕО, относно измененията на Европейския парламент на общата позиция на Съвета, касаеща предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработен)
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty on the European Parliament's amendments to the Council Common Position regarding the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for access to the international road haulage market (recast)
Дата на документа: 22/06/2009
№ на документ: COM(2009) 305
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове