Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО, по измененията на Европейския парламент на Общата позиция на Съвета относно Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's Common Position regarding the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators
Дата на документа: 22/06/2009
№ на документ: COM(2009) 312
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове