Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО, по измененията на Европейския парламент на Общата позиция на Съвета относно Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар за природен газ и за отменяне на Директива 2003/55/ЕО
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's Common Position regarding the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC
Дата на документа: 22/06/2009
№ на документ: COM(2009) 316
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове