Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251 параграф 2, трета алинея, буква в) от Договора за ЕО, за предложените от Европейския парламент изменения в общата позиция на Съвета относно предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003 AMENDING THE PROPOSAL OF THE COMMISSION pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Дата на документа: 22/06/2009
№ на документ: COM(2009) 317
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове