Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието и към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за възлагане на създадената с Регламент ХХ агенция на задачи, свързани с оперативното управление на ШИС II и ВИС в прилагане на дял VI от Договора за ЕС - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice and Proposal for a COUNCIL DECISION conferring upon the Agency established by Regulation XX tasks regarding the operational management of SIS II and VIS in application of Title VI of the EU Treaty - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 24/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 836
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове