Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 251, параграф 2, трета алинея, буква в) от Договора за ЕО, относно измененията от страна на Европейския парламент на общата позиция на Съвета, отнасяща се до предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, както и на Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's Common Position regarding the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws
Дата на документа: 29/07/2009
№ на документ: COM(2009) 421
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове