Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на правото на Европейската общност в областта на околната среда - ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И НАСОЧВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА - {COM(2008) 773 final}{SEC(2008) 2851}{SEC(2008) 2852}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on implementing European Community Environmental Law - PREVENTING BREACHES OF AND ADDRESSING SPECIFIC CHALLENGES IN IMPLEMENTING EC ENVIRONMENTAL LAW - {COM(2008) 773 final}{SEC(2008) 2851}{SEC(2008) 2852}
Дата на документа: 18/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2876
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове