Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно практическото прилагане на директивите за здраве и безопасност при работа — Директива 92/91/EИО (рудодобив чрез сондиране) и Директива 92/104/EИО (рудодобив по открит и подземен способ)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the practical implementation of Health and Safety at Work Directives 92/91/EEC (mineral extraction through drilling) and 92/104/EEC (surface and underground mineral extraction)
Дата на документа: 03/09/2009
№ на документ: COM(2009) 449
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове