Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад за напредъка на изпълнението на директивата за безопасността на железопътния транспорт(Директива 2004/49/ЕО) и на Директивите за оперативната съвместимост на железопътната система - (Директиви 96/48/ЕО and 2001/16/EC) - {COM(2009) 464 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Progress report on the implementation of the Railway Safety Directive (Directive 2004/49/EC)and of the Railway Interoperability Directives (Directives 96/48/EC and 2001/16/EC) - {COM(2009) 464 final}
Дата на документа: 08/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1157
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове