Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА относно изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване и предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Решение № 573/2007/ЕО от 23 май 2007 г., за за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2009) 447 final}{COM(2009) 456 final}{SEC(2009) 1128}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION OF THE COMMISSION on the establishment of a Joint EU Resettlement Programme and the proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILamending Decision No 573/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme "Solidarity and Management of Migration Flows" and repealing Council Decision 2004/904/EC - Impact Assessment - {COM(2009) 447 final}{COM(2009) 456 final} {SEC(2009) 1128}
Дата на документа: 02/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1127
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове