Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА придружаващ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселването и предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение № 573/2007/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма Солидарност и управление на миграционните потоци и за отмяна на Решение 2004/904/EО на Съвета - Обобщение на оценката на въздействието - {COM(2009) 447 окончателен} {COM(2009) 456 окончателен}{SEC(2009) 1127}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION OF THE COMMISSION on the establishment of a Joint EU Resettlement Programme and the proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 573/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme "Solidarity and Management of Migration Flows" and repealing Council Decision 2004/904/EC - Summary of the Impact Assessment - {COM(2009) 447 final}{COM(2009) 456 final}{SEC(2009) 1127}
Дата на документа: 02/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1128
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове