Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Придружителен документ към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА - Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство] и към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно искане на сравнения с данни от „ЕВРОДАК“ от страна на правоприлагащите органи на държавите-членки и Европол за целите на правоприлагането - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2009) 342 окончателен}{COM(2009) 344 окончателен}{SEC(2009) 936}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the establishment of 'EURODAC' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EC) No […/…] [establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person] and to the Proposal for a COUNCIL DECISION on requesting comparisons with EURODAC data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT - {COM(2009) 342 final}{COM(2009) 344 final} {SEC(2009) 936}
Дата на документа: 10/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 937
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове