Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО по изменението на Европейския парламент на общата позиция на Съвета относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за продуктите за растителна защита, изменящо предложението на Комисията в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО(представена от Комисията в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО)
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty on the European Parliament's amendment to the Council's common position regarding the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning statistics on plant protection products, amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty
Дата на документа: 17/09/2009
№ на документ: COM(2009) 486
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове