Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск - {COM(2009) 500 окончателен} {COM(2009) 501 окончателен}{COM(2009) 502 окончателен}{COM(2009) 503 окончателен}{SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Community macro prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board - {COM(2009) 500 final} {COM(2009) 501 final}{COM(2009) 502 final} {COM(2009) 503 final}{SEC(2009) 1234}{SEC(2009) 1235}
Дата на документа: 23/09/2009
№ на документ: COM(2009) 499
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове