Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА придружителен документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Eвропейски банков орган - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2009) 499 окончателен} {COM(2009) 500 окончателен}{COM(2009) 501 окончателен} {COM(2009) 502 окончателен}{COM(2009) 503 окончателен} {SEC(2009) 1234}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Community macro prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board - Proposal for a COUNCIL DECISION entrusting the European Central Bank with specific tasks concerning the functioning of the European Systemic Risk Board - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Banking Authority - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Insurance and Occupational Pensions Authority - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Securities and Markets Authority - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT - {COM(2009) 499 final}{COM(2009) 500 final} {COM(2009) 501 final}{COM(2009) 502 final} {COM(2009) 503 final}{SEC(2009) 1234}
Дата на документа: 23/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1235
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове