Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА - Рамка на ЕС за трансгранично управление на кризи в банковия сектор -{COM(2009) 561 final}{SEC(2009) 1390}{SEC(2009) 1407}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK on an EU Framework for Cross-border Crisis Management in the Banking Sector - {COM(2009) 561 final}{SEC(2009) 1390}{SEC(2009) 1407}
Дата на документа: 20/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1389
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове