Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка (2007—2013 г.) - Финансиране на проекти в областта на енергетиката в контекста на Европейския план за икономическо възстановяване - Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the revision of the multiannual financial framework (2007-2013) - Financing projects in the field of energy in the context of the European Economic Recovery Plan - Proposal for aDECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework
Дата на документа: 27/10/2009
№ на документ: COM(2009) 600
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове