Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Подобряване на прозрачността на цените по веригата за доставка на храни за потребителите пазарната политика, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа - {COM(2009) 591 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Improving price transparency along the food supply chain for consumers and policy makers Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A better functioning food supply chain in Europe - {COM(2009) 591 final}
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1446
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове