Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩНОСТТА В ОБЛАСТТА НА ОТПАДЪЦИТЕ - Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците, Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци, Директива 75/439/ЕИО относно отработените масла, Директива 86/278/ЕИО относно утайки от отпадъчни води, Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци и Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване - ЗА ПЕРИОДА 2004—2006 г. - {SEC(2009)1586}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS ON IMPLEMENTATION OF THE COMMUNITY WASTE LEGISLATION - Directive 2006/12/EC on waste,Directive 91/689/EEC on hazardous waste, Directive 75/439/EEC on waste oils, Directive 86/278/EEC on sewage sludge, Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste, Directive 1999/31/EC on the landfill of waste and Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment - FOR THE PERIOD 2004-2006 - {SEC(2009)1586}
Дата на документа: 20/11/2009
№ на документ: COM(2009) 633
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове