РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010 г.)


Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.)

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010 г.)


Народното събрание, като се ръководи от:
 • Приноса на съответните европейски актове за социално-икономическото развитие на Република България и за утвърждаването у нас на правовата държава, демократичната политическа система и общочовешките ценности;
 • Ролята на предлаганите проекти за развитието на Европейския съюз като единно икономическо пространство и като пространство на свобода, сигурност и правосъдие;
 • Нуждата от укрепване на глобалната ролята на Европейския съюз като защитник на демокрацията и устойчивото социално и екологично развитие;
 • Спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес.
Реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава Десета от чл. 103 до чл. 109 от ПОДНС следните проекти на актове:
 1. Инициатива относно приемането на План за действие за европейска енергийна политика (2010 – 2014 г.)
 2. Актуализация на Плана за действие за енергийна ефективност, приет през 2006 г. за периода до 2012 г.
 3. Предложение за Регламент относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ
 4. Законодателни инициативи във връзка с облагането с ДДС на пощенските услуги
 5. Предложения за законодателни мерки във връзка с борбата с данъчните измами
 6. Предложения за преработване на Регламента за административно сътрудничество в областта на ДДС
 7. Предложение за изменение на Директивата за данъчното облагане на енергийните продукти с цел въвеждане използването на данъчни инструменти за намаляване на емисиите на СО2 в данъчната основа за облагане на горивата с акциз
 8. Проект за изменение на Регламент 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост
 9. Законодателни инициативи с цел реформа на Общата селскостопанска политика след 2013 г.
 10. Нови законодателни мерки свързани с опростяване на Общата селскостопанска политика
 11. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, определящ задълженията на оператори, предлагащи дървен материал и продукти от дървен материал на пазара
 12. Предложения за законодателни мерки във връзка с изпълнение на Стратегията по здравеопазване на животните “Профилактиката е по-добра от лечението” за периода 2007-2013 г.
 13. Предложение за Директива за прилагане правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
 14. Предложение за инициативи, свързани с иновациите в здравеопазването, и по – конкретно в областта на електронното здравеопазване.
 15. Предложение за Решение на Съвета за пост- Лисабонска стратегия във връзка с Общностната политика по заетост след 2010 г.
 16. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността
 17. Предложение за мерки, свързани с ревизията на първия железопътен пакет
 18. Предложение на Европейската комисия за Регламент за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация
 19. Стратегия за развитие на информационното общество
 20. Стратегия за вътрешната сигурност на ЕС и актове по нейното прилагане
 21. Наблюдение върху актове и дейността свързани с Постоянен комитет за оперативно сътрудничество по въпросите на вътрешната сигурност (COSI)
 22. Инициатива за създаване на Европейски пакт за борба с международния трафик на наркотици.
 23. Инициатива за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно европейската заповед за осигуряване на защита
 24. Правила относно упражняването на правото за гражданска инициатива
 25. Актове, свързани с процеса на присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
 26. Предложение за изменение на Регламент 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
 27. Законодателни инициативи в области от стратегически интерес за сигурността и борбата с тероризма
 28. Мерки, свързани с дейността по Програмата на Съюза за защита на децата при използване на интернет и други информационни технологии
 29. Мерки, свързани с „Обновена рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта 2010-2018 г.”
 30. Стратегическа рамка за европейско сътрудничество „Образование и обучение 2020 г.”
 31. Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие
 32. Предложение за проект на Програма за конкурентноспособност и иновации
 33. Предложение за законодателни мерки относно показателите за наблюдение на европейското изследователско пространство
 34. Стратегия за развитие на Дунавския регион